Visie En Missie

ONS VISIE (ONS DROOM)
Wat ons besig is om te word …
Deur ons dienswerk Sy liefde te demonstreer en groei te stimuleer

VERKLARING VAN DIE VISIE
Liefde
Ons liefde word gemeet aan ons liefde vir God, ons liefde vir mekaar en lidmate, en ons liefde vir die gemeenskap waarin ons leef en werk.

Dienswerk
Ons dienswerk word gedemonstreer in ons:-

 • Uitreiking na die gemeenskap
 • Ons passie vir wat ons doen
 • Ons betrokkenheid by mekaar as liggaam van Christus
 • Die werking van die gawes van die Heilige Gees en
 • Die uitlewing van bediening in die gemeente.

Groei
Die groei word gestimuleer deur :-

 • Die toerusting van ons mense vir hul dienswerk
 • Die uitreikingsaksies in ons Wêreldvisie program en
 • Die passie wat daardeur opgewek word in mense se harte.

ONS MISSIE (ONS FOKUS)
Wat ons doen …
Om ongelowige mense te lei om ware toegewyde navolgers van Jesus te wees deur :

 • te groei in grootte as gevolg van uitreiking na die wêreld.
 • te groei in sterkte as gevolg van aanbidding
 • te groei in warmte as gevolg van gemeenskap
 • te groei in diepte as gevolg van dissipelskap
 • te groei in breedte as gevolg van bediening

Daar is potensiaal in elke mens om dit te word en te wees wat God wil hê hy/sy moet wees. Deur die ontdekking en ontwikkeling van hierdie potensiaal kan ons almal ware navolgers van Hom wees.

ONS STRATEGIE
Hoe ons dit gaan doen …

Ons wil graag sien dat daar ‘n dinamiese, lewensverrykende nuwe kerklewe moet ontstaan sodat die Kerk van Jesus Christus kan wees wat God graag wil hê dit moet wees.

Daarom is dit ons plan:

 • Om ongelowige mense te lei om ware toegewyde navolgers van Jesus te wees.
 • Om mense bewus te maak van die rykdom van God se genade vir hul lewens.
 • Om mense binne hulle geesvermoë te ontwikkel sodat hulle hul volle potensiaal kan uitleef.
 • Die effektiewe plasing van elke lidmaat volgens bedieningsgawes.
 • Die toerusting en versorging van elke lidmaat in die proses van bedieningsontwikkeling.
 • Die verbreding van ons leierskapkern ten einde bedieninge te aktiveer.